DatabankVaktherapie

De rol van de vaktherapeut in ambulante ggz-behandelteams. Resultaten van het project ‘(Be)Leef in de wijk’.

Binnen de ggz wordt steeds vaker ondersteuning en behandeling thuis ingezet ter voorkoming van (her) opname, ook voor mensen met lichte verstandelijke beperkingen. Vaktherapie maakt deel uit van het aanbod binnen een groot aantal specialistische ggz-instellingen voor cliënten met LVB. Vaktherapeuten vragen zich af hoe ze vanuit de gespecialiseerde ggz-LVB-instellingen kunnen aansluiten bij deze ontwikkeling en meer in de leefomgeving van mensen met LVB kunnen behandelen. Om samenwerking tussen vaktherapeuten en ambulante (FACT-LVB) behandelteams structureel te organiseren is in het onderzoek ‘(Be)leef in de wijk’ een kader voor samenwerking ontwikkeld. Het algemene doel is het bieden van een structuur waarin duidelijk is hoe vaktherapeuten tot samenwerking kunnen komen met andere professionals binnen ambulante (FACT-LVB) behandelteams en hoe vaktherapie ingezet kan worden bij mensen met LVB op het best mogelijke moment (bijvoorbeeld vóór een dreigende crisissituatie) en in de best mogelijke omgeving (zoals thuis, in de buurt, op het werk of op een dagbehandelingslocatie). Het onderzoek naar de ervaringen met het kader voor samenwerking levert rijke inzichten op over hoe vaktherapeuten en ambulante (FACT-LVB) behandelteams structureler kunnen samenwerken en wat samenwerking kan opleveren. Zo wordt onder andere de samenwerking met een vertegenwoordiger van de vaktherapeuten binnen een (FACT-LVB) behandelteam als waardevol ervaren door alle betrokkenen, met name tijdens de overleggen waarin nieuwe cliënten worden besproken. Ook wordt door samenwerking in een eerder stadium en meer in overleg nagedacht over de indicatie en behandellocatie voor een specifieke vorm van vaktherapie. Maar verder onderzoek is nodig. Gedurende en na afloop van het project kwamen ook enkele aandachtspunten voor de praktijk naar voren.