DatabankVaktherapie

Predictive coding. Een verbindende theorie voor handelings- en ervaringsgericht werken binnen vaktherapeutische behandelingen.

Samenvatting In dit artikel wordt een nieuwe onderliggende verbindende theorie ingeleid voor handelings- en ervaringsgericht werken binnen vaktherapeutische behandelingen: Predictive coding. De theorie kan als verbindend worden gezien voor de zeven vaktherapeutische disciplines. Binnen Predictive coding neemt de ervaring een centrale plaats in, wat ook het geval is bij vaktherapie. Van een ervaring is sprake wanneer bij de waarneming van een object of situatie, informatiestromen vanuit de zintuigen niet overeenkomen met de interne representatie van dat object of die situatie. Volgens Predictive coding kunnen interne representaties worden bijgesteld via het veranderen van de waarneming en/ of door het aanzetten tot actie. Het veranderen van waarneming en/of het aanzetten tot actie is een uitgangspunt bij vaktherapeutische interventies. Daarom kunnen er via de handelings- en ervaringsgerichte aanpak van vaktherapeutische interventies interne representaties worden bijgesteld. De theorie combineert interne representaties met gewaarwording, waarneming en actie en biedt daarmee een kader om het handelingsgericht en ervaringsgericht werken verder te conceptualiseren en te onderbouwen.