DatabankVaktherapie

Beeldend werk: onderdeel van behandelevaluatie naar cliënttevredenheid.

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) die vastlopen in hun ontwikkeling kunnen op indicatie terecht op de Deeltijdbehandeling van het dr. Leo Kannerhuis. Daar is een vast onderdeel, de beeldende training, verwant aan beeldende therapie, waar een kind, door middel van onder andere tekenen en schilderen, werkt aan zijn persoonlijke doelen. De werkwijze binnen deze training kent drie stappen: wat ga je doen, wat heb je hierbij nodig, en wat is er ontstaan? De stappen zijn verwerkt in een Drieluik die bestaat uit foto’s van beeldend werk. Deze worden toegelicht met woorden, met als doel om het behandelproces te evalueren. Daarnaast wordt het Drieluik ingezet om te onderzoeken in welke mate informatie over het behandelverloop gegeneraliseerd kan worden voor ouders en betrokken behandelaars. Om zicht te krijgen op de feedback van de betrokkenen van het kind zijn ouders (verzorgers) en het behandelend team gevraagd een lijst met stellingen te scoren op een zespuntsschaal. De cliënttevredenheid is systematisch geïnventariseerd aan de hand van de Child Session Rating Scale (CSRS) (Miller, Duncan, Sorrel, Brown, & Chalk, 2006). Zowel het kind als ouders en betrokkenen uit het behandelteam ervaren de beeldende training als zinvol. De kinderen scoren op de beeldende training een ruime voldoende. Het Drieluik biedt de betrokkenen concreet inzicht in het proces van de cliënt en ‘tools’ om hierover te communiceren en te generaliseren. De positieve resultaten vragen om meer vervolgonderzoek.